Bestuur en beloning

Stichting Kunst van Ontmoeting heeft een ANBI-status, jouw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting. Op deze pagina vind je alle gegevens over Stichting Kunst van Ontmoeting die vanwege die status bekend moeten zijn.

ANBI

Naam: Stichting Kunst van Ontmoeting

RSIN: 850043967

KvK-nummer: 51483084

Bestuur

Leendert van den Dool ——- Voorzitter

Ernst Bergboer ——- Secretaris

Christianne Bosma ——- Algemeen lid

Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige beloning. Ook heeft de stichting geen mensen in loondienst. Alleen Wouter en Marjanne Bont ontvangen voor hun werkzaamheden in de buurtkerk een vrijwilligersvergoeding.

Doelstellingen en beleid:

De doelstelling van de Stichting Kunst van Ontmoeting zoals deze vastgelegd zijn in de statuten zijn:

1. De stichting stelt zich ten doel: a. Om, vanuit een door Jezus Christus geïnspireerde mensvisie en betrokkenheid bij de samenleving mensen te laten ontdekken hoe waardevol en getalenteerd zij zijn en hen te ondersteunen die waarde voor zichzelf en anderen in te zetten. b. Het opbouwen van nieuwe geloofsgemeenschappen die aansluiten bij de cultuur en de belevingswereld van de mensen in Pathmos en omgeving. c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2 d. De stichting zet zich voor éénhonderd procent (100%) in voor het algemeen belang.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ruimte te bieden om bezoekers te ontvangen en tezamen met vrijwilligers en bezoekers activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het onder lid 1 gestelde.

Dit is vertaald in het projectplan: Hiernaast, Buurtkerk Pathmos. In dit verslag wordt teruggeblikt op de activiteiten die de laatste jaren zijn ontplooit en het beleid voor de komende jaren geconcretiseerd. Het plan kunt u hieronder downloaden.

Financiële verantwoording

Ons financiele jaar verslag kunt u hieronder downloaden

Jaarverslagen